Dusharm

 
دوستي از ته قلب
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/۱
 

دوستي از ته قلب

When I look into my heart I see reflections of you
From your corner of the world
You reached out
With your loving words
And in your gentle manner
You touched my heart...

Akbar Nemati

وقتي من به قلبم مي نگرم من انعكاسي از تو را مي بينم

از گوشه دنياي تو

دستانت را با كلمه هاي عاشقانه باز كرده اي

و با رفتار مهربانت قلبم را لمس مي كني

اكبر نعمتي


 
 
سپاس پروردگار يزدان را به خاطر تو
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۳۱
 

سپاس پروردگار يزدان را به خاطر تو

 

Thank God for you good friend of mine
Seldom is friendship such as thine
How very much I wish to be
As helpful as you've been to me.

سپاس پروردگار يزدان ا براي دوست خوب من

دوستي با تو خيلي استثنايي است

چقدر زياد من آرزو مي كنم كه كمكت باشم همونطور كه تو براي من هستي

When I recall from time to time
How you inspired this heart of mine,
I find myself inclined to pray,
God bless my friend this very day.

هر وقت من گاه گاهي بياد مي آوردم كه چقدر براي قلبم الهام بخشي

 تمايل به شكر گذاري دارم كه خداوند به دوست من هر روز بركت دهد

So often at the throne of grace,
There comes a picture of your face.
And, then, instinctively, I pray
That God may guide you all the way.

اغلب بر تخت مرحمت الهي تصويري از چهره ات  را مي بينم

و ناخودآگاه دعا مي كنم كه خدا تو را در همه راه ها هدايت كند

Some day, I hope with you to stand
Before the throne, at God's right hand
And say to you at journey's end:
Praise God, you've been to me a friend!

Akbar Nemati

بعضي روزها اميد وارم با تو بايستم قبل از تخت مرحمت الهي در سمت راست خدا

و بهت بگويم در پايان سفر

سپاس پروردگار  يزدان را به خاطر اينكه دوستم شدي

اكبر نعمتي

 
 


 
 
هميشه به خاطر داشته باش
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۳٠
 

هميشه به خاطر داشته باش

Always remember to forget
The things that made you sad.

هميشه به خاطر داشته باش چيزي كه تو را ناراحت مي كند فراموش كني

But never forget to remember
The things that made you glad.

اما هرگز فراموش نكن خاطره اي كه تو را خوشحال مي كند

Always remember to forget
The friends that proved untrue.

هميشه به خاطر داشته باش دوستاني كه خيانت مي كنند را فراموش كني

But don't forget to remember
Those that have stuck by you.

اما هرگز فراموش نكن خاطره كساني را كه به تو وفادارند

Always remember to forget
The troubles that have passed away.

هميشه به خاطر داشته باش كه مشكلاتي كه گذشته اند را فراموش كني

But never forget to remember
The blessings that come each day.

اما هرگز فراموش نكن كه به ياد داشته باشي لطف و بركت الهي هر روز مي آيد

Proverbs 10:7 "Good people will be remembered as a blessing, but the wicked will soon be forgotten."

يك ضرب المثل مي گه: انسانهاي نيكو همچون نعمتهاي خدا به خاطر سپرده مي شوند و افراد نابكار خيلي زود فراموش مي شوند

Please pass this poem on so that the people in your life will learn to always remember the good things in life. Help spread the message.

Akbar Nemati

لطفا" اين شعر را براي افرادي كه در زندگي شما ياد خواهند گرفت كه چيز هاي خوب را به خاطر بسپارند ارسال كنيد. كمك كنيد تا اين پيغام به همه برسد

اكبر نعمتي

 

 
 
رزي پشت ديوار
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/٢٩
 

رزي پشت ديوار

A rose once grew
where all could see,
sheltered beside
a garden wall,
And as the days passed
swiftly by,
it spread its branches, straight and tall....

يك رز به محضي كه رشد مي كنه جايي كه همه مي تونن ببيننش

ديوار باغ بهش پناه ميده و  همينطور كه روزها تند سپري مي شه

شاخه هايش را گسترش مي دهد مستقيم و بلند

 

One day, a beam of light
shone through
a crevice that had
opened wide ~
The rose bent gently
toward its warmth
then passed beyond
to the other side

يك روز به پرتو نور در ميان شكاف عريضي درخشيد

رز به آرامي خم شد  به سمت گرماي اون

سپس  به آن سوي ديگر ديوار رفت

Now, you who deeply
feel its loss,
be comforted ~ the rose blooms there ~
Its beauty even greater now,
nurtured by
God's own loving care.

Akbar Nemati

حالا شما كه در اين باره احساس شكست عميقي مي كني

آرام باش كه رز آنجا شكوفه مي كند

زيباست زيباتر از حالا

پرورش مي يابد با عشق الهي

اكبر نعمتي


 
 
دوستها مثل گلهاي رز هستند
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٦/٢۸
 

دوستها مثل گلهاي رز هستند

 

Friends are like roses, some old some new.

دوستها مثل گلهاي رز هستند بعضي تازه هستند بعضي قديمي

They help us in the worst of times by pulling us through.

اونها ما را كمك مي كنند در زمانهايي سختي با كشيدن به طرف خودشون

We may not always agree, but I know in you I can confide.

ممكنه ما هنيشه موافق نباشيم ولي من مي دونم كه من مي تونم بهت اعتماد كنم

Through thick and thin you are always by my side.

در دشواري و سهولت تو هميشه در كنار مني

Show your friends how much they mean to you.

نشان دهيد شما دوستانتان را چقدر مي فهميد

Send them this poem even if your friends are new.

اين شعر را براي دوستانتان بفرستيد حتي اگر دوست جديد شما هستند

Because sometimes we need a lift and our friends do too.

چون بعضي وقتها ما نياز به بالا رفتن داريم بعضي وقتها دوستانمان

Send them this so they stop feeling blue.

Akbar Nemati

بفرست براي آنها اين باعث مي شه احساس افسردگي نكنند

اكبر نعمتي