Dusharm

 
رفيق من
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٧/۸
 

رفيق من

My Buddy,
my friend,
my companion,
through good times and bad.

رفيق من ، دوست من ، همراه من ، در زمانهاي خوب و بد

My friend,
my buddy,
through happy and sad.

دوست من ، رفيق من ؛ در شادي و ناراحتي

 

Beside me you stand,
beside me you walk.
You're there to listen
you're there to talk.

تو كنارم ايستاده اي ،در كنارم راه مي روي

تو اونجايي براي شنيدم

تو اونجايي براي حرف زدن

 

With happiness,
with smiles,
with pain and tears,

با شادي ، با لبخند ، با درد و با اشك

 

I know you'll be there,
throughout the years!

Akbar Nemati

من مي دونم تو آنجا خواهي بود براي سالهاي سال

اكبر نعمتي


 
 
چرا ما دوستاني داريم
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٦
 

چرا ما دوستاني داريم

God knew that everyone needs
Companionship and cheer,
He knew that people need someone
Whose thoughts are always near.

خدا مي دونست كه هر كسي نياز به  هم صحبت و خوشي داره

اون مي دونست هر كسي نياز داره به شخصي كه هميشه فكرش پيشش باشه

He knew that we need someone kind
To lend a helping hand,
Someone to gladly take the time
To care and understand.

اون مدونست كه ما به يك شخص مهربان نياز داريم كه دست ياري به سوي ما بلند كنه

كسي كه با ميل وقتشو در اختيارمون بزاره دلواپسمون باشه و مارو بفهمه

 

God knew that we all need someone
To share each happy day,
And to be a source of courage
When troubles come our way.

خدا مي دونست كه ما همه به شخصي نياز داريم تا روزهاي شاديهامونو باهاش تقسيم كنيم

و منبعي از شجعات باشه وقتي كه مشكلات دورو بر ماست

Someone to be true to us
Whether near or far apart,
Someone whose love we can always hold
And treasure in our hearts...

كسي كه براي ما حقيقته خواه نزديك خواه دور و جدا از ما باشه

كسي كه دوستمون داره و ما مي تونيم براي هميشه تو قلبمون مثل يك گنج اونو نگاه بداريم

And that's why God gave us friends!

و اين دليل اينكه خدا به ما دوستان را هديه داده است

And That's Why I'm Glad He Gave Me You!

Akbar Nemati

و دليل خوشحالي من اينست كه او تورا به من داده است

اكبر نعمتي

 


 
 
پروردگار هميشه كنارت هست
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٥
 

پروردگار هميشه كنارت هست

 

One thing can always cheer me,
When I'm feeling sad and low;
When I tire of daily trials,
That I have to undergo;

يك چيزي هميشه به من دلخوشي ميده

وقتي كه من احساس ناراحتي و نا اميدي مي كنم

وقتي كه من از امتحانات روزانه خسته شده ام

اين است كه  من بايد تغيير كنم

When those who should seem closest,
Seem like people I don't even know,
One thing can always cheer me,
I know that God is near me.
One thing can always cheer me
When I don't understand;

وقتي اونايي كه به نظرت بهت نزديكنند اما مثل كساني هستند كه حتي نميشناسيشون

يك چيزي هميشه به من دلخوشي ميده

من مي دونم كه خدا هميشه كنار منه

يك چيزي كه هميشه به من دلخوشي ميده

وقتي كه من درنمي يابم

How pain and sadness in our lives,
Can get so out of hand;
When the best of human efforts,
Doesn't meet the days demands,
One thing can always cheer me,
I know that God is near me.

چقدر درد و رنج در زندگي ما مي تونه دور از دسترس باشه

وقتي بهترين تلاشهاي انسان نمي تونه نيازهاي روزانه را برآورده كنه

يك چيزي هميشه به من دلخوشي ميده

من مي دونم كه خدا هميشه كنار منه

One thing can always cheer me,
More than anything I've known;
And show me I will never
Have to struggle on my own.
For no matter what might ever happen,
I know I will never be alone,
The thing that always cheers me
Is just knowing God is near me.

يك چيزي هميشه به من دلخوشي ميده

بيشتر از اون چيزهايي مه من تا حالا شناختم

و به من نشان داد كه من هرگز نبايد خودم رو به زحمت بندازم

براي چيز بي اهميت كه شايد روزي اتفاق بيافته

من مي دونم كه هرگز تنها نيستم

يك چيزي هميشه به من دلخوشي ميده

من مي دونم كه خدا هميشه كنار منه

Written By: BJ.Morbitzer - Used with Permission

submitted: Akbar Nemati

نوشته : بي جي موربيزر -با اجازه استفاده شود

تهيه: اكبر نعمتي

 

May the angels above always watch over you...

ممكنه فرشته ها اون بالا هميشه تو را نگاه كنند

 


 
 
بهتر بود تو
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٤
 

بهتر بود تو

Should you find it hard to get to sleep tonight, just remember the homeless family who has no bed to lie in. Should you have a bad day at work, think of the man who has been out of work for the last three months.

بهتر بود كه امشب خواب سختي داشته  باشي  تا خانواده بي خانه ماني را كه جايي براي خوابيدن ندارد را به ياد آوري

بهتر بود كه يك روز بد در كارت داشته باشي تا به مردي كه كارش را سه ماه است از دست داده بيانديشي

Should you despair over a relationship gone bad, think of the person who has never known what it's like to love and be loved in return.

بهتر بود كه از يك ارتباط كه به بدي رفته است مايوس مي شدي تا به فردي فكر كني كه هيچگاه نمي دونه دوست داشتن و دوست داشته شدن چيست

Should you grieve the passing of another weekend, think of the woman in dire straits, working twelve hours a day, seven days a week, for $15 a day, just to feed her family.

بهتر بود كه آخر هفته بدي را پشت سر مي گذاشتي تا به زني فكر كني كه در تنگنا و ترس روزي 12 ساعت كار مي كند در هفت روز هفته براي  فقط 15 دلار در روز تا خانواده اش را غذا بدهد

Should your car break down, leaving you miles away from assistance, think of the paraplegic who would love the opportunity to take that walk.

بهتر بود وقتي  ماشينت خراب مي شد و تو كيلومترها را پياده مي رفتي تا كمكي پيدا كني به شخص فلجي فكر مي كردي كه عاشق اينست تا فرصتي داشته باشد كه بتواند مثل تو آن راه را پياده مي رفت

Should you notice a new gray hair in the mirror, think of the cancer patient in chemo who wishes she had hair to examine.

بهتر بود وقتي به موي سفيدت در آينه توجه مي كردي به آرزوهاي شخصي كه بيماري سرطان دارد و موهايش را توسط شيمي درماني از دست داده است فكر مي كرد

Should you find yourself the victim of other people's bitterness, ignorance, smallness or insecurities, remember, things could be worse -- you could be them.

بهتر بود به جاي اينكه به طعمه بودن افراد تند، نادان، كوچك و يا سست فكر كني به خاطر مي آوري كه اين بديها مي توانستي تو باشي

Should you decide to send this to a friend,
you could brighten their day!

بهتر است تصميم بگيري اين را به دوستي ارسال كني كه مي توني روزش را روشن كني

 

Pass This On!

Akbar Nemati

الان بفرستش

اكبر نعمتي