هميشه دوست تو

t-alwaysyour.gif

هميشه دوست تو

rocky_mountains.jpg

Sometimes it's hard to write the words
That you, my dear, should see.
Or say the things that you need to hear,
Or be as I should be.

بعضي وقتا نوشتن کلمات سخته عزيزم بايد اونا رو ببيني

يا گفتن خيلي چيزها مشکل است بايد آنها را بشنوي

يا بايد کاري که من کردم رو انجام بدي

pretty_flower_green_ty_wht.gifpretty_flower_green_ty_wht.gifpretty_flower_green_ty_wht.gif

You grow so fast and learn so much
It's hard for me each day.
To say or do just what is best,
To help along the way.

تو خيلي سريع رشد مي کني و خيلي سريع ياد مي گيري

براي من سخته که هر روز

چيزي رو بگم يا انجام بدم که بهترينه

در امتداد راه کمک کنم

pretty_flower_green_ty_wht.gifpretty_flower_green_ty_wht.gifpretty_flower_green_ty_wht.gif

Should I be silent or give advice?
Should I answer yes or no?
Should I have control - set many rules,
Or simply let you go?

يا بايد ساکت باشم و يا نظر بدم؟

يا بايد پاسخ آري و يا نه بدم؟

يا بايد خيلي از قوانين را کنترل کنم   يا به کار گيرم؟

يا به سادگي اجازه دهم هر چيزي مي خواهد بشود؟

pretty_flower_green_ty_wht.gifpretty_flower_green_ty_wht.gifpretty_flower_green_ty_wht.gif

One thing is certain--I'll make mistakes,
And some will seem hard to mend.
But if nothing else seems clear right now,
Know that you can always count on me as your friend.

اما يک چيزي هست که يقين دارم من اشتباه خواهم کرد

و  بنظرمي رسد درست کردن بعضي چيزي ها سخت باشد

اما اگر چيزي در حال حاضر واضح و شفاف نيست

بدان که تو هميشه رو من به عنوان يک دوست مي توني حساب کني

You Mean So Much To Me!

Akbar Nemati

تو خيلي براي من خيلي معني داري

اکبر نعمتي

blue_jay_bush_md_wht.gif

/ 2 نظر / 13 بازدید
maryam

گاهی ممکنه هم پات نباشم به اين خاطره که نمی تونم پا به پات بيام / گاهی ممکنه تو دوستی کم بيارم اونوقته که به کمکت احتياج پيدا می کنم / گاهی ممکنه نبينمت اما به اين معنی نيست که فراموشت کردم / همه مون به هم احتياج داريم نياز عاطفی و انسانی / مرسی از حرفای قشنگت / شاد باش در پناه اورمزد

saye

درود.....يکی از شعرای سوزان پوليس..دوست کسی است که همه ی کرده های تو را بفهمد...دوست کسی است که حقيقت را درباره خودت به تو بگويد..دوست کسی است که امتداد تو باشدو بدون او کامل نباشی...جاودانه بمانی و شادمان!