هميشه

چه خوب است سکوت تاريکی شب را با صدای جيرجيرکها تقسيم کنيم و از قاب پنجره تا به آن دور دستهای  دور و تا به آن سوی مرکز روياها خيره شويم و به ياد بياوريم، که هميشه مسافريم، هميشه در سفريم، هميشه چشم به راهيم

/ 2 نظر / 25 بازدید
farnaz

خيلی جالب بودن و متنوع موفق باشی

(ghazaleh(alaleh

راتو برو مسافر /برگشتنت عذابه/من تشنه لب تکيدم/اب اين طرف گل ابه/