و من از ملتی هستم...

اگر دوری از تو برايم حسررت آور است،
توقع پاداش از حق برای تو بهتر است.
و... من از ملتی هستم که اشک نمی ريزم بر مرده خود،
اگر چه پشت ما بشکند

/ 0 نظر / 7 بازدید