بفرماييد

می دانيد چرا وقتی چيزی را به کسی تعارف می کنيد می گوييد بفرماييد؟

فرمودن همان گفتن است.
در ايران باستان قبل از صرف غذا اين کلمه به کار برده می شد. که اکنون هم به کار برده می شود. منظور از فرمودن دعای قبل از غذا و شکر يزدان است. يعنی قبل از اينکه شروع خوردن نماييد دعا کنيد.

/ 0 نظر / 6 بازدید