مهتاب

مهتاب چه کوتاه بود و چه طولانی
و چه غمناک بود و چه دلنشين
چه عزيز بود و چه دوست داشتنی.
بايد بازگشت و نشست به تماشای خورشيد،
که در کناره دروازه مغرب ايستاده است
و سخت می رود و نمی رود،
غروب می کند و نمی کند.

/ 0 نظر / 6 بازدید