من به تو محتاجم

t_i_need_you.gif

من به تو محتاجم

growing_sunflower_plants_lg_nwm.gif

My friend, I need you now
Please take me by the hand.
Stand by me in my hour of need,
Take time to understand.

دوست من، الان من به تو احتياج دارم

لطفا دستم را بگير

در ساعتهايي که نيازت دارم با من باش

زماني را براي فهميدن يکديگر در نظر داشته باش

Take my hand, dear friend,
And lead me from this place.
Chase away my doubts and fears,
Wipe the tears from off my face.

دوست عزيز دست مرا بگير

و مرا در ين مکان راهنمايي کن

شک و ترديد و هراس مرا از دلم بيرون کن

اشکهايم را از صورتم پاک کن

 

Friend, I can't stand alone.
I need your hand to hold,
The warmth of your gentle touch
In my world that's grown so cold.

دوستم، من نمي توانم تنها باشم

نيازمندم تا با دستت مرا نگاه داري

وقتي با مهرباني مرا لمس مي کني

گرمي وجودت در دنياي سرد من رشد مي کند

Please be a friend to me
And hold me day by day.
Because with your loving hand in mine,
I know we'll find the way.

Akbar Nemati

لطفا دوست من باش

و روز به روز نگاه دارم باش

چون با دست عاشقانه تو است

که من مي توانم راهم را پيدا کنم

اکبر نعمتي

/ 2 نظر / 18 بازدید
maryam

درود/ وای مرسی خيلی دلم برای اين نوع از نوشته هات تنگ شده بود / نياز به تعريف نداره چون مثل هميشه محشره عزيزم / در پناه اورمزد / شاد باش

azadeh

مث هميشه ! مهربون و ساده!