آرزوي من براي تو

t-mywish.gif

آرزوي من براي تو

flowers4.jpg

I wish I may,
I wish I might,
I wish this wish,
for you tonight ...

من آرزو مي کنم که توانايي آن را داشته باشم

من آرزو مي کنم که قدرت و شجاعتش را داشته باشم

من آرزو مي کنم اين خواسته و آرزو را براي تو امشب ....

 

For you, I wish good health
For you, I wish happiness and peace of mind
For you, I wish success in your personal life
and in your career ...

براي تو من آرزوي سلامتي مي کنم

براي تو من آرزوي شادي و آرامش روان دارم

براي تو من آرزوي موفقيت در زندگي شخصيت را دارم

و در طول زندگيت.....

For you, I wish the vanishing of hard feelings
among family and friends
For you, I wish laughter and joy
For you, I wish a strong faith
to carry you through the times
that are hard for you ...

Akbar Nemati

براي تو محو شدن سختيها در ميان خانواده و دوستانت را آرزومندم

براي تو شادي و خنده را آرزومندم

براي ايماني استوار را آرزومندم  

تا در زمانهاي سخت بار سختي را به راحتي به دوش بکشي

اکبر نعمتي

smbutterfly.gif

/ 1 نظر / 18 بازدید
saye

همه ی بيکران ها برای تو..تمام نگاههای ساده برای تو..تمام نيکی ها.مهر و ماه..دريا واسمان برای تو..و در برابر اين همه وجود من برای تو....در پناه مهر خداوندی باشی!