خورشيد

نمی دانم چرا خورشيد بازنمی گردد و بر دم دروازه مغرب ايستاده است که چه کند؟
چشم انتظار کسی است آيا؟
چرا غروب نمی کند؟
آيا به مهتابش می انديشد؟
اما بايد برود!
بايد بازگردد تا خاطرات سفر تمام آن روزش بر چهره مهتاب نقش بندد.

sunset.jpg

/ 0 نظر / 7 بازدید