بياييد

بياييد چهره خويش را در برابر وزش جريان رازها بگيريم،

نه آنکه حواس خود را در برابر اسرار الهی در زير نقابی از بدگمانی ها و ناباوری ها بپوشانيم.

چه در اينصورت شگفتی و هيجان رازهای ناشناخته را احساس نخواهيم کرد،

و يا پژواک فرياد انسانهايی که ما را به ياری فرا می خوانند نخواهيم شنيد.

بياييد جوشن تنگ نظری را از تن خارج سازيم و با روشن بينی به اين رويدادها بنگريم و به کمک احساس و منطق که خداوند در ذهن انسانها به وديعه نهاده است، به توجيه مسائل بپردازيم.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
(ghazaleh(alaleh

امين..............