آه چه زندگي شگفت آوري


owawl.gif
blucurls.gif

آه چه زندگي شگفت آوري

lifegirl.gif

Life can be such a wondrous thing,
Filled with flowers that bloom,
And birds that do sing;

زندگي مي تواند همچون چيزي شگفت آور باشد

پر از گلهايي که شکوفه آن باز شده و پرندگان خوش آواز باشد

A summer day, an evening breeze,
And oh how the wind does so rustle the trees...

يک روز تابستاني با يک نسيم شمالي بعداظهر باشد

و آه که چگونه باد صديي خش خشي در ميان درختان ايجاد مي کند

If you relax for a moment,
And let go of the stress
I'm am certain you'll find
That we truly are blessed!

اگر براي دقيقه اي استراحت کني

و اجازه بدهي تا اضطراب از تو خارج شود

من به تو اطمينان ميدهم تو در ميابي که

ما واقعا خوشبختيم

So, give thanks to the Lord
For the seasons and and tides,
For nature's sweet gifts,
And for all He provides!

Akbar Nemati

پس پروردگارا تو را براي فصلها و تغييرات آن  شکر مي کنيم

براي هداياي شيرين طبيعت

وبراي همه نعمتهايي که به ما داده ي

اکبر نعمتي

 

 

blucurls.gif

/ 3 نظر / 16 بازدید
مرجان

مثل اینکه من اول شدم... مطلبت خیلی جالب بود... یه دید جدید به زندگی...

saye

زندگی سيبيست ..گازش بايد زد!

maryam

زندگی حس قشنگی است که يک مرغ مهاجر دارد / درود / درسته اولی نيستم / اما خوشحالم که آرين نفر هم نيستم / شاد باش خوشبخت روزگار