دوستي براي هميشه

t-friendsforever.gif

دوستي براي هميشه

mtrainier.jpg


You brighten my day
Help me choose the right way
You are my friend
You lend me your hand
Help me understand
You are my friend

روزم را روشن کردي

کمکم کردي که راه درست را انتخاب کنم

تو دوست مني هدایتم ميکني

کمکم مي کني تا دوستي تو را درک کنم

 

And when my skys
Are cloudy and grey
You know
just what to say

و وقتي آسمان هاي من ابري و خاکستري است

تو مي دوني که چي بگي

'Cause we're friends
Friends Forever
And we're singing along
yes we're friends, friends
and we'll stay together
I know that's how we belong

چون ما دوستيم

دوستي براي هميشه

و ما همراه هم آواز مي خوانيم

بله ما دوستيم دوستايي که با هم مي مانيم

من مي دونم که چطور ما به هم تعلق داريم

You're there in good times and bad
When I'm happy or sad
You are my friend

تو اونجايي در زمانهاي بد و خوب

هنگامي که من خوشحالم يا ناراحت

تو دوست مني

I depend upon you
And I'll be there for you too
You are my friend

من به تو وابسته هستم و من هم براي تو آنجا خواهم بود

And when the years
someday make us part
you'll stay
within my heart

و اگر در سالهاي بعد يک روز ما از هم جدا بشيم

تو در قلب من باقي خواهي ماند

'Cause we're friends, friends forever
And we're signing along
Yes we're friends, friends
And we'll stay together
I know that's how we belong

چون ما دوستيم

دوستي براي هميشه

و ما همراه هم آواز مي خوانيم

بله ما دوستيم دوستايي که با هم مي مانيم

من مي دونم که چطور ما به هم تعلق داريم

 

There are no words I can say
To you for thanks I should pay
For being my FRIEND

Akbar Nemati

هيچ سخني نمي تونم بگم جز اينکه سپاسگذارم که دوست من شدي

اکبر نعمتی

 

butterfly2.gif

/ 1 نظر / 15 بازدید
forugh

عالی بود.اين همون عشقه.عشقی که بايد تو اين دوره زمونه تو کتابا دنبالش بگرديم.يه دوستيه واقعی