چرا ديگر

چرا ديگر پرندگان درمزرعه آفتابگردان آواز نمی خوانند؟

چرا ديگر پروانه به دور شمع نمی گردد؟

چرا ديگر آفتابگردانهای مزرعه خورشيد را دنبال نمی کنند؟

چرا ديگر گوسفندان در چمن زار بع بع نمی کنند؟

چرا ديگر پيرمرد کشاورز با دستهای ترک خورده اش زمين را بيل نمی زند؟

چرا ديگر...

/ 0 نظر / 6 بازدید