جنايت وحشيانه در مهاباد محکوم است

شکنجه و کشتن يک هم ميهن کرد در مهاباد که به تظاهرات و آشوب بزرگ آن شهر انجاميد از نظر شقاوتی که در آن نشان داده شده حتی با معيارهای جمهوری اسلامی باور نکردنی است. جانيانی که به نام نيروهای انتظامی "سيدقادری معروف به شوانه" را در جريان تظاهراتی در مهاباد دستگير کردند او را در معرض چنان شکنجه هائی قرار دادند که تصاوير جنازه اش سنگدلترين مردمان را نيز تکان میدهد. آنها به اين نيز بس نکرده پيکر پاره پاره او را به اتومبيل بستند و بر زمين کشيدند و در خيابانها گرداندند.

جمهوری اسلامی که هر روز بيشتر جمهوری آدمکشان و تروريستها میشود با ارتکاب اينگونه جنايات نه تنها نام ايران را ننگين میکند بلکه به همبستگی ملی ما آسيبهای جبران ناپذير میزند. سياستهای تبعيض آميز و اقدامات غير انسانی رژيم در بيست و شش ساله گذشته بسياری از اقوام ايرانی را به سرحد شورش رانده است. مهاباد تنها تازهترين صحنه طغيان مردمی است که در حکومت، بزرگترين دشمن خود را میيابند.

اگر سران رژيم کمترين احساس مسئوليت دربرابر مردم و انسانيت داشته باشند میبايد هرچه زودتر مسئولان اين جنايت فجيع را محاکمه و مجازات کنند. مردم مهاباد حق دارند با همه نيرو به مبارزه با عوامل رژيم ادامه دهند. مبارزه آنها مبارزه همه مردم ايران است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 2 نظر / 17 بازدید
maryam

درود / صادقانه بگم اين گزارشو باور نمی کنم / در پناه اورمزد

anita

من عکساشو ديدم . خيلی تکان دهنده بود . فکر کن اگه يه امريکايی يا اوروپايی ببينه در مورد ايران و ايرانی چه برداشتی خواهد داشت . واقعا ما چه انتظاری بايد ازشون داشته باشيم