پند دوشارم

يکديگر را دوست بداريد٫ اما از عشق زنجير مسازيد:
بگذاريد عشق همچون دريايی مواج ميان ساحل های جانتان در تموج و اهتزاز باشد.
جامهای يکديگر را پر کنيد اما از يک جام منوشيد.
از نان خود به يکديگر هديه دهيد اما  هر دو از يک قرص نان تناول مکنيد.
به شادمانی با هم برقصيد و آواز بخوانيد اما بگذاريد هر يک برای خود تنها باشيد.
همچون سيم های عود که هر يک در مقام خود تنها است ٫ اما همه با هم به يک آهنگ مترنمند.
دلهايتان را به هم بسپاريد اما به اسارت يکديگر ندهيد.
زيرا تنها دست زند گی است که می تواند دلهای شما را در خود نگاه دارد.
در کنار هم بايستيد اما نه بسيار نزديک:
از آنکه ستون های معبد به جدايی بار بهتر کشند ٫
و بلوط و سرو  در سايه هم به کمال رويش نرسند

/ 0 نظر / 6 بازدید