وطن

توانگری در غربت چون در وطن بودن است. تنگدستی در وطن چون در غربت به سر بردن!
/ 0 نظر / 22 بازدید
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
8 پست
تیر 84
6 پست
خرداد 84
11 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
7 پست
آذر 83
7 پست
آبان 83
12 پست
مهر 83
20 پست
شهریور 83
15 پست
مرداد 83
5 پست
اسفند 82
8 پست
بهمن 82
18 پست
دی 82
7 پست
آذر 82
7 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
13 پست
شهریور 82
7 پست
مرداد 82
9 پست
تیر 82
32 پست
خرداد 82
2 پست