ما فرزندان ابديتيم

ما فرزندان ابديتيم و سر بر گردش افلاک فرود نمی آوريم.
پشت پا به قضا و گام در فضا می زنيم و ماه، اين معبود شاعران افسانه پرداز را به زير پای می آوريم.
با مريخِ خدای جنگ سر جدال داريم...
و جز اين مهر تابنده خورشيدهای ديگری می شناسيم.
ما فرزندان ابديتيم،
و به تدبير «مينرو» الهه عقل اعتقاد نداريم...
قدت ما از سطوت هرکول فزون است.
و بر آن سريم که:
زهره، الهه زيبايی را در بازوان نيرومند خويش بفشاريم."

venus.jpeg

/ 0 نظر / 7 بازدید