يک آرزو براي تو

t-awishforyou.gif

يک آرزو براي تو

wishingtree.jpg


Today...I wish you a day of ordinary miracles

A fresh pot of coffee you didn't make yourself.

An unexpected phone call from an old friend.

Green stoplights on your way to work or shop.

I wish you a day of little things to rejoice in...

امروز من برايت معجزه هاي عادي روز را آرزو کردم. يک کتري قهوه که خودت درستش نکردي

يک تلفن غير منتظره از طرف يک دوست قديمي برايت آرزو مي کنم

 چراغهاي سبز در مسير کار و يا خريد برايت آرزو کردم

روزي با خوشيهاي کوچک برايت آرزو کردم

smallheart.gifsmallheart.gifsmallheart.gif

The fastest line at the grocery store.

A good sing along song on the radio.

Your keys right where you look.

A rainbow ahead of you.

راهي سريع براي خريد

آهنگي خوب در ميان آهنگ هاي راديو

کليدهايي درست جايي که مي خواهيشون

رنگين کماني بالاي سرت

 

smallheart.gifsmallheart.gifsmallheart.gif

I wish you a day of happiness and perfection,

little bite-size pieces of perfection

that give you the funny feeling

that the Lord is smiling on you,

holding you so gently because

you are someone special and rare.

Akbar Nemati

روزي با کمال و شادي برايت آرزو مي کنم

يک تکه کوچک از کمال که احساس شادي بهت بده

که خدا بر رويت لبخند بزند

تو را  به مهرباني نگه دارد

چون تو يک فرد ويژه و نادر هستي

اکبر نعمتي

rabbit_in_grass_md_wht.gif

/ 1 نظر / 18 بازدید
maryam

سلام / از آرزوهای قشنگت سپاسگذارم / می دونی هميشه آرزوهات برآورده می شن ؟ / از نشانه هاش وجود خودته به عنوان يکی از بهترين نعمات خداوندگار که در زير مجموعه دوستان خوبم هستی / دنيا به کام / شاد زی مهر افزون