جانسوزترين مراحل عشق

جانسوز ترين مراحل عشق هنگامی است که اجر و پاداش شيفتگی خود را دريافت نکنيد و

محبوب کسی باشيد که او محبت شما را ناديده بگيرد

/ 2 نظر / 7 بازدید
(ghazaleh(alaleh

عاشقی همينه ديگه!!!

neda

عشق احساس کمال را در تو تقويت می کند عشق دارای جلوه های ملکوتی است که ما در روياهای خويش بّّه دنبال انيم. در هر کجا و هر جا عشق را جستی او را نگهدار وميزبان خوبی باش