ارزش لبخند در کريسمس

ارزش لبخند در کريسمس
*  هزينه ای ندارد ، ولی بسيار چيزهای گرانبها می آفريند.
 
*  کسانی را که دريافتش می کنند غنی می سازد، ولی کسانی را که آن را می بخشند فقير نمی کند.
*  به سرعت برق می آيد ، اما خاطره اش گاهی تاابد پايدار می ماند.
*  هيچ کس آن قدرها غنی نيست که بتواند بی آن سرکند و هيچ کس آن قدرها فقير نيست که نتواند از منافع آن بهره مند گردد.
*  در خانه شادمانی و خوشی می آفريند، در تجارت خير و برکت می آورد و نشانه دوستی و محبت است.
*  آرامش پس از خستگی ؛ روز روشن پس از نااميدی ، خورشيد شادمانی پس از ابرهای اندوه و بهترين پادزهر طبيعت برای حل مسائل زندگی است.
*  آن را نمی شود خريد ، گدايی کرد، قرض گرفت و يا دزديد، زيرا کالايی زمينی نيست و تاوقتی بخشيده نشود ، به دست نمی آيد.
 
برگرفته از کتاب : آيين دوست يابی
مولف : ديل کارنگی      
/ 0 نظر / 8 بازدید